Websheet EU en Europese veiligheid

Inleiding en

Inhoudsopgave

In dit websheet staan de ontwikkelingen die de EU op het gebied van een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid heeft doorgemaakt centraal.

 

Initiatieven op dit gebied waren er al vlak na de Tweede Wereldoorlog, en er was zelfs bijna sprake van vergaande samenwerking op het gebied van Defensie, voordat de Europese Economische Gemeenschap in 1957 tot stand kwam. Bijna, want Frankrijk stak daar een stokje voor.

 

In de periode die volgde, de Koude Oorlog, is Europa nooit meer zo dicht bij dergelijke vergaande samenwerking gekomen. Europa viel onder de ‘veiligheidsparaplu’ van de NAVO en daarmee de Amerikanen.

 

Na de val van de Berlijnse Muur en de oorlogen op de Balkan kwam daar (noodgedwongen) verandering in. Europa besefte dat het zelf meer verantwoordelijkheid moest nemen voor zijn veiligheid.

 

Anno 2014 beschikt de EU over een Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, waar ook het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid onder valt. Daarnaast heeft het buitenlands beleid van de EU sinds 2010 een vast gezicht, in de vorm van de Hoge Vertegenwoordiger, en zijn de EU Battlegroups in het leven geroepen.

 

In zeker opzicht lijkt de EU dus veel vooruitgang te hebben geboekt, maar hoe zit het met de praktijk? Daarover gaat dit websheet. Daarnaast komt ook de verhouding van de EU en de NAVO aan bod, nu de EU zich ook op het veiligheidsvlak begeeft.

 

Doel

Het doel van dit websheet is om leerlingen uit de bovenbouw van de HAVO en het VWO te informeren over de ontwikkeling die de Europese samenwerking op het gebied van veiligheid, buitenlands beleid en Defensie heeft doorgemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wil het websheet leerlingen aansporen zelf na te denken over veiligheid en aspecten van veiligheid, conflictsituaties en belangen van (groepen) landen.

 

Opbouw

Het websheet is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 behandelt kort de geschiedenis van de Europese Unie en haar uitbreiding. Tevens worden redenen gegeven voor de noodzaak voor een Europees beleid ten aanzien van het buitenland.

 

Het 2e hoofdstuk gaat in op de eerste initiatieven die er na de Tweede Wereldoorlog waren om samenwerking van te grond te krijgen op het gebied van buitenlandse zaken en veiligheid.

 

Daarna worden in hoofdstuk 3 en 4 de nieuwe raamwerken voor samenwerking besproken zoals deze in het Verdrag van Maastricht (1992), Verdrag van Amsterdam (1999) en Verdrag van Nice (2003) van de grond kwamen.

 

In hoofdstuk 5 ten slotte komen de laatste wijzigingen aan bod, die met het ondertekenen van het Verdrag van Lissabon (2009) gerealiseerd zijn en worden een aantal casussen uit de praktijk besproken.

 

Het websheet is voorzien van een begrippenlijst en docentenhandleiding met antwoordmodel. Ook staan er in het websheet digitale links naar websites met meer informatie over het betreffende onderwerp.

 

Klik hier voor de inhoudsopgave.
 

(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.