NAVO
Overeenstemming NAVO en Trump

Voor Foreign Policy gaan Robbie Gramer en Lara Seligman in op de steun van de NAVO voor de bewering van de Trump-regering dat Rusland het INF-verdrag schendt. Toen de

 

Amerikanen Rusland een ultimatum stelden, toonden de twee partijen, die onderling geen optimale relatie hebben, zich eensgezind en verklaarde de NAVO de Amerikaanse actie te steunen. De steun van de NAVO-landen kan, in sommige gevallen, ook voortkomen uit een verlangen het verdrag te verbeteren in plaats van het op te schorten. Het opschorten van het verdrag wordt namelijk gezien als een bedreiging voor de Europese veiligheid. Wat zal deze nieuwe ‘eenheid’ betekenen?

 

Foto: Flickr/U.S. Department of State

Laatste update: 06-12-2018

NAVO en EU samen tegen hybride dreiging

Voor NATO-Review gaan Axel Hagelstam en Kirsti Narinen in op de samenwerking tussen de NAVO en de EU op het gebied van hybride dreigingen. Aangezien deze vorm van dreigingen erg

 

divers is, moet de strijd hiertegen ook dynamisch gevoerd worden en beide organisaties besteden hier aandacht aan. Dit leidde in 2016, en nogmaals in 2018, al tot een gezamenlijke declaratie en meer samenwerking. Een van de uitkomsten van die samenwerking is de oprichting van het Hybrid Centre of Excellence (CoE) in Helsinki. Wel liggen er, volgens Hagelstam en Narinen, nog mogelijkheden om samenwerking op het gebied van trainingen en oefeningen uit te breiden.

 

Foto: U.S. Army

 

Laatste update: 26-11-2018

NAVO richt blik op informatieomgeving

Voor NATO Review buigt Jay Paxton zich over een van de doelen tijdens de Trident Juncture-oefening in Noorwegen, namelijk het opzetten van NAVO’s vermogen om de

 

‘informatieomgeving’ te analyseren. In het huidige digitale tijdperk is het belangrijk dat de verdragsorganisatie zich voortdurend blijft ontwikkelen en aanpassen. Om deze reden worden tijdens de oefening dan ook verschillende experimenten uitgevoerd die hierbij aansluiten, onder andere op het gebied van communicatie. Kennis van informatie en een goed begrip van mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen de informatieomgeving, zorgen ervoor dat de NAVO op een effectieve manier haar activiteiten en boodschap kan blijven uitdragen.

 

Foto: Flickr/US European Command Public Affairs

 

Laatste update: 19-11-2018

Militair succes en politiek verlies

Terwijl op politiek vlak de NAVO door een zware periode gaat, lijkt de alliantie op militair gebied sterker dan ooit. Volgens The Economist is de NAVO-oefening Trident Juncture de grootste

 

militaire oefening van de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog. De missie is bedoeld om een invasie van Noorwegen na te bootsen. Hiermee is de NAVO weer terug bij haar originele taak, namelijk het verdedigen van eigen grondgebied. De vraag is echter of het politieke gekibbel van politieke leiders op den duur niet ten koste gaat van de militaire capaciteiten van de alliantie.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 08-11-2018

NAVO laat de tanden zien

Op 25 oktober gaat de NAVO-oefening Trident Juncture van start. Voor NATO Review gaat Erlingur Erlingsson in op de betekenis van deze oefening. Een groot onderdeel van de

 

trainingsmissie is het tonen van eenheid tussen de bondgenoten. Deze eenheid werd de afgelopen jaren namelijk wel eens in twijfel getrokken. Daarnaast wil men met de oefening breed uitdragen dat de NAVO sinds het einde van de Koude Oorlog haar aandacht opnieuw noordelijk richt en dat zij in staat is een aanval in Artikel 5-verband terug te slaan. Wat voor gevolgen kan deze oefening hebben voor de veiligheid in Europa?

 

Foto: U.S. Marines

 

Laatste update: 22-10-2018

Scandinavische neutraliteit voorbij?

Voor Project Syndicate argumenteert Carl Bildt dat het einde van de Scandinavische neutraliteitspolitiek in zicht is en er meer toenadering tot de NAVO gezocht zal worden. Zo doen Zweden

 

en Finland, beide geen NAVO-lid, wel mee aan de Trident Juncture-oefening in Noorwegen. Het veiligheidslandschap in Noord-Europa is de laatste jaren erg veranderd, waardoor men, volgens Bildt, nu kiest voor een meer proactieve defensiepolitiek. Een mogelijk lidmaatschap van de NAVO blijft controversieel, maar het is zeer waarschijnlijk dat de landen in de komende jaren meer aansluiting tot de verdragsorganisatie zullen zoeken. Wat betekent dit voor de veiligheidssituatie in Europa?  

 

Foto: U.S. Army

 

Laatste update: 18-10-2018

Mobiliteit is prioriteit bij de NAVO

Voor NATO Review gaat Peter Williams in op het belang van militaire mobiliteit voor NAVO’s focus op deterrence and defense. Na een verminderde militaire focus op Europa na het

 

einde van de Koude Oorlog, laten recente dreigingen het belang van een sterke en veelzijdige NAVO zien. De Verdragsorganisatie werkt daarom sinds 2014 aan het verbeteren van haar militaire mobiliteit en gereedheid. Zo wordt er aandacht besteed aan civiele infrastructuur en het versimpelen van grensovergangen. Op dit vlak wordt veel samengewerkt met de Europese Unie. Hoe zal de militaire mobiliteit van de NAVO zich verder gaan ontwikkelen?

 

Foto: US Army

 

Laatste update: 11-10-2018

De toekomst van NAVO-VN samenwerking

Voor NATO-Review gaat Endre Sebok in op de samenwerking tussen de NAVO en de Verenigde Naties. Coöperatie tussen deze internationale organisaties is sinds de ondertekening van een

 

Joint Declaration in 2008 aanzienlijk toegenomen en Sebok ziet de NAVO-VN-relatie van het afgelopen decennium dan ook als een succes. Zo wordt in toenemende mate samengewerkt op het gebied van terrorismebestrijding, bescherming van burgers en vredesmissies. Voor de komende tien jaar is er op dit gebied nog voldoende potentieel dat verder benut zou kunnen worden. Wat ligt er in de toekomst voor de NAVO en de VN?

 

Foto: Flickr/Sanjitbakshi

 

Laatste update: 01-10-2018

De NAVO zonder VS?

Wat gebeurt er als de VS zich terugtrekt uit de NAVO? Dit doemscenario moet volgens Sten Rynning hoe dan ook vermeden worden. In War on the Rocks stelt Rynning dat met

 

name de veiligheid van de Oost-Europese staten in gevaar komt wanneer de VS afstand neemt. Om dit te voorkomen zal Europa zijn houding ten opzichte van de NAVO moeten veranderen. De Europese staten zullen strategische beslissingen moeten maken, meer verantwoordelijkheid nemen en zich soms moeten schikken naar de wensen van de Amerikanen. Enkel via dit geopolitieke spel kan de NAVO de veiligheid van de Europese staten blijven verdedigen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 27-09-2018

NAVO-uitbreiding en de Russen

In een blog post voor The German Marshall Fund of the United States gaan Alexander Roberds en Bradley Hanlon in op de “asymetric tools” die door het Kremlin gebruikt zouden worden

 

om de uitbreiding van de NAVO tegen te werken. Rusland zou negatief staan tegenover uitbreiding van de Verdragsorganisatie en daarom actief stappen hiertegen ondernemen, bijvoorbeeld door het beïnvloeden van de publieke opinie of het steunen van bepaalde organisaties. Volgens Roberds en Hanlon is dit ook zichtbaar in de aanloop naar het referendum in Macedonië en zij adviseren dan ook voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 24-09-2018

Stoltenbergs Amerikaanse campagne

Voor Defense One doet Kevin Baron verslag van NAVO secretaris-generaal Stoltenbergs bezoek aan Washington, D.C., waar hij ‘campagne voert’ voor het bondgenootschap.

 

Ondanks de moeilijkheden waar de NAVO recentelijk mee te maken heeft gekregen, zoals president Trumps kritiek op de organisatie en haar Europese leden, is de alliantie volgens Stoltenberg momenteel sterker dan ooit. Dit zou blijken uit de toegenomen defensie-uitgaven en versterkte militaire capaciteiten. Ook zou de steun voor de NAVO binnen de lidstaten nog altijd erg groot zijn en laten nieuwe internationale dreigingen zien waarom het belangrijk is dat de organisatie blijft bestaan.

 

Foto: U.S. Central Command

 

Laatste update: 17-09-2018

Onbalans een terecht verschil

Buit Europa de VS uit door de tweeprocentnorm van de NAVO links te laten liggen? Deze vraag stelt Johannes Thimm in het Handelsblatt Global. De beschuldigingen van de Amerikaanse

 

president Trump zijn niet geheel ongefundeerd. Echter, er is absoluut geen sprake van exploitatie. De VS behaalt vele strategische voordelen uit deze onevenwichtige relatie. Thimm stelt juist dat de verschillen essentieel zijn voor de VS om zijn dominante positie in de wereldpolitiek te behouden.

 

Foto: U.S. Army

 

Laatste update: 10-09-2018

Een wereld zonder NAVO?

Hoe ziet de wereld eruit zonder de NAVO? Die vraag stelt Michael Rühle, werkzaam op het NAVO-hoofdkwartier, voor NATO Review. Hoewel het bondgenootschap al veel crises heeft

 

doorstaan, lijkt het narratief van ‘Demise of the West’ steeds meer steun te krijgen. Rühle schetst daarom in een gedachte-experiment een toekomstbeeld waarin de NAVO niet meer bestaat. Zo’n experiment legt bloot wat er op het spel staat, aldus Rühle, en dat is meer dan een bureaucratische organisatie in Brussel.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 30-08-2018

Sleutelbegrip: militaire mobiliteit

Welke rol speelt logistiek in de moderne strategie van de NAVO? Timo Koster geeft in het nieuwe nummer van Atlantisch Perspectief gedetailleerd inzicht in het verbeteren van de

 

militaire mobiliteit van het bondgenootschap — het sleutelbegrip in de moderne houding van de NAVO. Een bescheiden forward presence die onder druk snel versterkt kan worden vraagt namelijk om een heel andere benadering dan de enorme legers die permanent de grens bewaakten tijdens de Koude Oorlog. Welke obstakels zijn er al overwonnen, en wat moet er nog verbeterd worden?

 

Foto: Flickr/U.S. Department of Defense

 

Laatste update: 23-08-2018

Gebroken relatie Turkije en Westen

In plaats van hopen dat Turkije zich weer aan westerse zijde schaart, moeten de VS en Europa een nieuwe houding tegenover Turkije overwegen. Dat betoogt Richard N. Haass voor Project Syndicate.

 

De betrekkingen tussen Turkije en het Westen waren altijd gestoeld op twee principes, die inmiddels niet meer gelden. Ten eerste was er de veronderstelling dat Turkije deel uitmaakte van het Westen, implicerend dat het een liberale democratie was. Daarnaast was er sprake van gezamenlijk optreden op het wereldtoneel. Beide principes gaan niet meer op, aldus Haass, door de de facto eenpartijstaat die Turkije is geworden, en het feit dat Turkije en de VS soms tegenover elkaar staan, bijvoorbeeld in Syrië. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de verhoudingen binnen de NAVO? En wat kunnen de VS en Europa doen?

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 16-08-2018

Vergeet de Zwarte Zee niet

In deel twee van een tweeluik (deel één is via het artikel te lezen) schrijft Vladimir Socor over de NAVO-strategie voor de Zwarte Zee. Die staat stil, aldus Socor. Op de NAVO-top in juli is de

 

Zwarte Zee-regio er bekaaid vanaf gekomen. De NAVO als geheel, en de VS individueel, heeft in de eerste helft van dit jaar wel veel gedaan aan oefeningen en het opbouwen van capaciteiten in de regio. Vervolgens moet nu de aanwezigheid van het bondgenootschap en de intensiteit van de oefeningen op hetzelfde niveau worden gebracht als van het noordelijke deel van NAVO’s  oostgrens, stelt Socor.

 

Foto: Flickr/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

 

Laatste update: 09-08-2018

Gericht spenderen

Voor Defense One schrijf William D. Hartung dat het probleem van de NAVO niet ligt bij de hoogte van de uitgaven, zoals Trump meent. De gecombineerde uitgaven van de

 

NAVO-lidstaten liggen in absolute cijfers namelijk ver boven de Russische defensie-uitgaven. De echte vraag is waar de NAVO-lidstaten dit geld aan besteden. Accumulatie van traditionele militaire macht is namelijk niet effectief gezien de huidige, hybride dreigingen vanuit Rusland die vooral  om cyberaanvallen en politieke inmenging draaien. Trump wijst Europese landen terecht op hun plicht meer bij te dragen aan hun eigen verdediging. Echter, dit moet gekoppeld worden aan een vernieuwde defensiestrategie die de huidige dreigingen aanpakt in plaats van willekeurige uitgaven aan minder urgente defensiebehoeften.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 19-07-2018

Operatie 'damage control'

Voor Atlantic Council schrijven Mark Fischer and Mark Simakovsky over de twist tussen Merkel en Trump en diens belangen. Trump streeft naar een meer egalitaire financiële

 

bijdrage van alle NAVO-bondgenoten. Hij wil niet langer dat de Amerikaanse begroting de grootste verantwoordelijkheid draagt voor de Europese veiligheidsgarantie. Een terecht punt, volgens het artikel, waar Merkel op zou moeten toegeven. Immers, Duitsland heeft van alle bondgenoten het meeste geprofiteerd van NAVO-bescherming, maar komt qua financiële bijdrage lang niet aan de vastgestelde 2%-norm. Ter bescherming van het multilateralisme, de ‘rules-based international order’ en de eigen veiligheidsgarantie, is ‘damage control’ de beste optie voor Europa, wil de Alliantie succesvol blijven. En dat betekent voor nu conformeren aan de 2% en indirect aan Trump’s America First, hoe pijnlijk dit ook is.

 

Foto: Flickr/NATO North Alliance Treaty Organization

 

Laatste update: 12-07-2018

ďNATO is in good shapeĒ

Onlangs verzorgde de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO Marjanne de Kwaasteniet de key note speech op een publieksbijeenkomst van de Atlantische Commissie over de

 

aanstaande NAVO-top. Dit artikel in Atlantisch Perspectief is een transcript van die toespraak. Hoe staat de NAVO ervoor? “NATO is in good shape”, aldus De Kwaasteniet, en zij geeft daar vier hoofdredenen voor. Zo is de NAVO in staat veiligheid te verzorgen voor de bevolking van haar bondgenoten, brengt zij stabiliteit in de omringende regio’s, past het bondgenootschap zich goed aan aan nieuwe dreigingen, en wordt de samenwerking met de EU steeds beter en effectiever.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 05-07-2018

Militaire mobiliteit

Na de Koude Oorlog kreeg militaire mobiliteit minder aandacht binnen de NAVO. Echter, na een jarenlange focus op ‘non-state actors’ en afgelegen conflicten concentreert de NAVO zich nu

 

grotendeels op conventionele dreigingen afkomstig uit landen zoals Rusland en Iran. Het belang van militaire mobiliteit is dan ook teruggekeerd op de internationale agenda’s van zowel de NAVO als de EU. Voor DefenseNews geeft Marta Kepe een aantal suggesties voor het verbeteren van de militaire mobiliteit, waaronder een EU-NAVO-samenwerking. Militaire mobiliteit en logistiek zijn cruciaal in een tijd waarin het verdedigen van Europa tegen conventionele dreigingen van groot belang is.

 

Foto: Flickr/North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 28-06-2018

Doemscenario voor de NAVO

Op 11 en 12 juli vindt de NAVO-top plaats in Brussel. Voor Atlantic Council schrijft Frederick Kempe dat de NAVO zich moet voorbereiden op een trans-Atlantisch drama gecreëerd door

 

Trump. Ondanks enkele positieve ontwikkelingen zoals een verbeterde mobiliteit en de verhoogde defensiebudgetten ligt er een groot gevaar op de loer dat de effectiviteit van het bondgenootschap bedreigt: trans-Atlantische verdeeldheid. Deze verdeeldheid is zo groot dat zij de politieke eenheid in de NAVO ondermijnt. De positieve ontwikkelingen kunnen zorgen voor een goed einde aan dit verhaal, maar door de verdeeldheid kan de top eveneens resulteren in een ramp.

 

Foto: Wikimedia Commons

 

Laatste update: 18-06-2018

MacedoniŽ van de wachtlijst

Hoewel Macedonië al sinds 1999 op de wachtlijst staat als potentiële lidstaat van de NAVO, is het enthousiasme voor dat lidmaatschap nog niet afgenomen. Voor German Marshall Fund

 

schrijft Stevo Pendarovski dat Macedonië de laatste jaren hard heeft gewerkt aan het gelijkstellen van zijn kernwaarden met die van de NAVO. Ook is het land al langdurig betrokken bij de NAVO-missie in Afghanistan en streeft het naar samenwerking met alle vijf de buurlanden als bijdrage aan de stabiliteit van de regio. Voor beide partijen zitten er grote voordelen aan het lidmaatschap, zoals het bundelen van middelen en delen van informatie. Kortom: ‘tijd om Macedonië het 30ste lid van de NAVO te maken’.

 

Foto: Flickr/Jaime Pérez

 

Laatste update: 14-06-2018

Polen aan zet

Voor Politico schrijft David M. Herszenhorn over de militaire toenadering tussen Polen en de Verenigde Staten. Polen wil een permanente Amerikaanse militaire basis op zijn grondgebied.

 

Oost-Europa en de Baltische Staten voelen, in tegenstelling tot West-Europa, de Russische dreiging het meest en zoeken naar middelen om de uitbreiding van de Russische invloedssfeer in te dammen. Het feit dat Polen onafhankelijk handelt in een voorheen gezamenlijk Europees Ruslandbeleid en bilaterale boven multilaterale samenwerking stelt, roept weerstand op bij Europa. De vraag is waar het toe leidt: Polen afgeschermd van Rusland, maar tevens afzijdig van multilateraal Europees beleid, of een sterke grens met daarachter een verenigd Westelijk front, inclusief Polen?

 

Foto: Flickr/U.S. Army Europe

 

Laatste update: 31-05-2018

GeorgiŽ bij de NAVO?

Op de NAVO-top in juli zal de uitbreiding van het bondgenootschap, voornamelijk het eventuele lidmaatschap van Georgië, een belangrijk agendapunt zijn. Voor Defense One

 

schrijft Luke Coffey hoe dit gerealiseerd kan worden zonder een oorlog met Rusland te veroorzaken. Coffey stelt voor om artikel 6 van het NAVO-verdrag aan te passen om zo de Georgische regio’s die zijn bezet door Rusland tijdelijk uit te sluiten van de veiligheidsgarantie van artikel 5. De grote vraag is echter of de leiders binnen de NAVO over de vereiste creativiteit en politieke wil beschikken om dit te laten slagen.

 

Foto: NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 31-05-2018

Macht over het Europese continent

Experts stellen dat het domineren van de Zwarte Zee-regio grote macht geeft over het Europese continent. Voor NATO Review Magazine schrijft Pavel Anastasov dat veel dreigingen

 

voor de veiligheid van Europa plaatsvinden in deze regio, zoals de groei van het Russische wapenarsenaal en de ‘frozen conflicts’. De NAVO moet deze uitdagingen aanpakken. Ze kiest nu voor een tweezijdige aanpak waarbij aan de ene kant de relaties met Rusland worden behouden en aan de andere kant de aanwezigheid in de regio wordt versterkt. Echter, de NAVO zal om haar positie in de Zwarte Zee-regio te versterken meer moeten ondernemen, zoals het versterken van de samenwerking met de EU.

 

Foto: U.S. Navy/Ricardo R. Guzman

 

Laatste update: 28-05-2018

Energiezekerheid als redmiddel

Voor The Strategist schrijft Amelia Meurant-Tompkinson dat de relatie tussen de NAVO en Turkije een dieptepunt heeft bereikt. De Turkse inval in Syrië en de Turks-Russische samenwerking

 

op het gebied van energiezekerheid zetten de betrekkingen tussen de NAVO en Turkije onder spanning. De NAVO heeft Turkije gewaarschuwd voor de mogelijke consequenties die deze Turks-Russische samenwerking teweegbrengt. Echter, de nog onbekende maatregelen zullen volgens Meurant-Tompkinson niet genoeg zijn om Turkije en Rusland uit elkaar te drijven. De NAVO moet een andere strategie bedenken waarin ze bijdraagt aan energiezekerheid. Dit kan de betrekkingen tussen Turkije en de NAVO verbeteren en de Turks-Russische relatie wellicht verzwakken.

 

Foto: Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

 

Laatste update: 24-05-2018

Marines herontdekt?

In NATO Review Magazine schrijft Peter Roberts dat de manier waarop de rivaliteit tussen grootmachten te zien is, zich aan het verplaatsen is naar zee. Landen investeren met toenemende

 

mate in nieuwe technologieën op marinegebied. Ook Rusland stort zich op het versterken van zijn marine en dit vormt een bedreiging voor alle lidstaten van de NAVO. Echter, de NAVO blijft achter op het gebied van zeemacht doordat veel lidstaten de verbeterde marine van Rusland niet zien als veiligheidsbedreiging. Zal de NAVO meer initiatief gaan nemen op het gebied van nieuwe technologieën binnen de marine of blijft zij achter door gebrek aan consensus?

 

Foto: Flick/U.S. Pacific Fleet

 

Laatste update: 03-05-2018

partners
(c) 2006 - 2018, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.