Publicaties

De Atlantische Commissie geeft diverse publicaties uit. Naast het tijdschrift Atlantisch Perspectief zijn dit conferentieverslagen, onderwijspublicaties en boeken. 

 


Russia, our Distant Neighbour. The Burden of Conventional Beliefs

 

Sinds het einde van de Koude Oorlog is inmiddels meer dan twintig jaar verstreken, de helft van de duur van het conflict. Ondanks herhaalde oproepen tot partnerschap en samenwerking, hebben het Westen en Rusland nog steeds een moeizame verhouding. Hoe zijn deze moeilijkheden, en de hardnekkige misverstanden die onze dialoog met Moskou ontsieren, te verklaren? Zijn meningsverschillen een blijvend kenmerk van deze verhouding, of hebben we nog steeds last van vooroordelen uit het verleden? 

 

Het boek is niet bedoeld als apologie voor Russisch gedrag. Het is eerder een pleidooi om met hernieuwde nieuwsgierigheid naar Rusland te kijken en het land op zijn eigen verdiensten te beoordelen. Wat er ook gebeurt, Rusland blijft in de voorzienbare toekomst van economisch en politiek belang. Een beter begrip voor Russische bezorgdheid kan het Westen, en vooral Europa, wellicht in staat stellen het potentieel van een strategisch bondgenootschap aan te boren in een steeds instabielere wereld.

 

Klik hier voor een korte samenvatting van het boek en enige informatie over de auteur.

 

Auteur: Hugo Klijn
Omvang: 132 p.
Verschenen: 2011
ISBN: 978-90-73329-00-3    
Prijs: € 15,00 (begunstigers € 10,00)
 
U kunt het boek hier bestellen.
 

 NATO’s New Strategic Concept. Moving beyond the Status Quo?

 

Omslag NAVO-paper.jpgTijdens de Top in Straatsburg/Kehl in april 2009 gaven de NAVO-leiders de secretaris-generaal de opdracht een nieuw strategisch concept te formuleren. Dit document moet het fundament gaan vormen voor het bondgenoot-schap van de toekomst.
 
De Atlantische Commissie organiseerde in samenwerking met de Atlantic Treaty Association in mei een tweedaagse internationale conferentie in Den Haag over de vraag wat dit document zou moeten bevatten – en wat niet. Het conferentieverslag bevat lezingen van sprekers, evenals de discussie met het publiek.

 

 

Auteurs: Anton Bebler, Ko Colijn, Julian Lindley-French, Fabrizio Luciolli, Simon Lunn, Henning Riecke, Sten Rynning, Herman Schaper, Stanley Sloan, David Yost en Przemyslaw Zurawski

Omvang: 126 p.
Verschenen: 2009
ISBN: 978-90-73329-20-1
Prijs: € 7,50 (begunstigers € 5,00)

 

U kunt het boek hier bestellen.

 


 (Dis)Organising European Security. The Iraq Controversy and Patterns in US-European Relations

 

Waarom hebben Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland zulke verschillende opvattingen over Europese veiligheid? Auteur Arnout Molenaar neemt de Irak-crisis van 2002 en 2003 als uitgangspunt voor zijn betoog, omdat daar de verschillen tussen de vier landen het duidelijkst naar voren kwamen. Maar hij behandelt ook de historische motieven en patronen die aan de crisis – en aan de verschillende opvattingen over veiligheid – ten grondslag liggen. 
 
De trans-Atlantische diplomatieke schade van de crisis is inmiddels grotendeels hersteld, maar belangrijke vragen blijven knellen:
 
 
  • Wat zijn de grenzen, voor- en nadelen van het Amerikaanse overwicht op het internationale toneel?
  • Hoe proberen Europese landen het besluitvormingsproces in de Verenigde Staten te beïnvloeden?
  • Wat zijn de gevolgen van het Amerikaanse overwicht voor de NAVO?
  • Hoe kunnen Atlantische samenwerking en Europese integratie met elkaar in overeenstemming worden gebracht?
Al deze vragen komen aan bod in dit goed gedocumenteerde en zeer leesbare boek.
 
Auteur: Arnout Molenaar
Omvang: 260 p.
Verschenen: 2007
ISBN: 978-90-73329-17-1    
Prijs: € 10,00 (begunstigers € 5,00)
 
U kunt het boek hier bestellen
 

German and American Reorientation Toward NATO

 

Reorientation.jpgGerman and American Reorientation Toward NATO is het verslag van een conferentie die de Atlantische Commissie met medewerking van het Duitsland Instituut Amsterdam in november 2005 organiseerde. Een groep van zo’n 35 experts uit binnen- en buitenland sprak toen onder andere over de rol van de NAVO en de EU in de komende tijd, de veranderde rol van de Verenigde Staten en van Duitsland in de trans-Atlantische betrekkingen, de ontwikkeling van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de EU en de gevolgen die dat heeft voor de NAVO, en de rol die de EU en de NAVO spelen en kunnen spelen bij de bestrijding van terrorisme.

 

 

 

Auteurs: Hans Binnendijk, Ulrike Guérot, Alexander Moens, Marieke Monroy-Winter, John van Oudenaeren, Sebastian Reyn, Henning Riecke, Michael Rühle, Julianne Smith en Doron Zimmermann

Omvang: 80 p.
Verschenen: 2006
ISBN: 90-73329-16-7
Prijs: gratis

 


Allies or Aliens? George W. Bush and the Transatlantic Crisis in Historical Perspective

 

Reyn.jpgIn Allies or Aliens? analyseert Sebastian Reyn de transatlantische crisis naar aanleiding van de Irak-cirisis, en het controversiële beleid van de regering-Bush in historisch perspectief. Zijn Amerikanen en Europeanen nog steeds bondgenoten, of zijn ze daarvoor al te veel van elkaar vervreemd?

 

Reyn zoekt naar verklaringen voor de crisis in de filosofische principes van Thomas Hobbes en John Locke. Hij herleidt de tradities in het Amerikaans buitenlands beleid tot de 18e-eeuwse politieke rivaliteit tussen Alexander Hamilton en Thomas Jefferson. Hij ontdekt een diepgewortelde ambivalentie ten opzichte van Europa in het werk van opeenvolgende generaties Amerikaanse schrijvers. Hij werpt nieuw licht op het ontstaan van de ‘Atlantic Community’ in het begin van de Koude Oorlog, en het geleidelijk verdwijnen van dit concept in de jaren zestig en zeventig. Tenslotte ontleedt hij de conservatieve anatomie van de regering-Bush en haar onwelwillende houding ten aanzien van Europa.

 

Auteur: Sebastian Reyn
Omvang: 240 p.
Verschenen: 2004, 2e druk 2007
ISBN: 90-73329-15-9
Prijs: € 10,00 (begunstigers € 5,00)

 


Transatlantic Relations at a Crossroads: Current Challenges in US-European Relations

 

Crossroads.jpgTransatlantic Relations at a Crossroads bevat bijdragen van sprekers van de gelijknamige conferentie die de Atlantische Commissie en het Duitsland Instituut Amsterdam in juni 2003 organiseerden. Tijdens deze conferentie werden de nieuwe uitdagingen voor de trans-Atlantische betrekkingen onder de loep genomen, waarbij bijzondere nadruk lag op de (toekomstige) rol van Duitsland.

 

 

 

 

 

 

 

Auteurs: Maarten Brands, Anne-Marie Le Gloannec, Helga Haftendorn, John Kornblum, Margarita Mathiopoulos, Ton Nijhuis, Guillaume Parmentier, Michael Rühle, Roy Stafford, Heinrich Vogel en David Yost.

Omvang: 104 p.
Verschenen: 2004
ISBN: 90-73329-14-0
Prijs: gratis. Download de publicatie hier

 


Met vereende kracht. Europa en de strijd tegen Amerika terrorisme

 

Brouwers.jpgMet vereende kracht: Europa en de oorlog tegen Amerika terrorisme is een provocerend pamflet dat Volkskrant-journalist Arnout Brouwers in 2002 in opdracht van de Atlantische Commissie heeft geschreven. Brouwers stelt dat sinds ‘9/11’ de Europese publieke opinie niet de opkomst van catastrofaal terrorisme, maar het destabiliserende antwoord van Amerika als centrale bedreiging van de internationale stabiliteit beschouwt. Zo hoeft Europa zich niet de lastige vraag te stellen wat 9/11 voor haar betekent.

 

Auteur: Arnout Brouwers
Omvang: 46 p.
Verschenen: 2002
ISBN 90-73329-13-2
Prijs: € 2,50 (begunstigers gratis)

 


 ‘Beschaafd ageren voor de NAVO’. 50 jaar Atlantische Commissie

 

Beschaafd ageren.jpg‘Beschaafd ageren voor de NAVO’ verscheen in 2002 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Atlantische Commissie en werpt een blik op heden, verleden en toekomst van de Commissie. De auteur van het historische gedeelte, Remco van Diepen, gaat uitgebreid in op het kabbelende begin in de jaren vijftig en zestig naar de voor de Commissie zeer woelige jaren zeventig en tachtig. Met het einde van de Koude Oorlog kwam de Commissie weer in rustiger vaarwater. In een korte annex beschrijft directeur Bram Boxhoorn de accentverschuivingen die na 1990 hebben plaatsgevonden. In het toekomst-gedeelte laten oud- voorzitters van de Atlantische Commissie (Hannie van LeeuwenPiet Dankert, en Gijs de Vries) hun licht schijnen over de toekomst van de trans-Atlantische betrekkingen.

 

Auteur: Remco van Diepen e.a.
Omvang: 196 p.
Verschenen: 2002
ISBN: 90-73329-12-4
Prijs: gratis

 


NATO after Kosovo (2000)

 

NATO after Kosovo.jpgNATO after Kosovo is een gezamenlijke publicatie van de Atlantische Commissie, Instituut Clingendael en de Koninklijke Militaire Academie uit 2000. In het boek worden negen Nederlandse en buitenlandse deskundigen aan het woord gelaten over verschillende aspecten van het veranderingsproces dat de NAVO sinds het eind van de Koude Oorlog heeft ondergaan.

 

Rob de Wijk gaat in op de vraag wat de NAVO eigenlijk voor organisatie is na het einde van de Koude Oorlog. David Yost bestudeert de transformatie van de NAVO van een collectieve verdedigingsorganisatie naar een collectieve veiligheidsorganisatie. De bijdrage van Nadia Arbatovaconcentreert zich op de precaire verhouding tussen de NAVO en Rusland, en Charles Perry richt zich samen met een aantal mede-auteurs op burden-sharing en op de kosten van de uitbreiding. Jan Folmer en Carel Hilderink behandelen in hun bijdragen de militaire, strategische en operationele aspecten van het transformatieproces. Rob Zaagman en Dick Leurdijk analyseren de verhouding tussen de NAVO en twee andere belangrijke internationale veiligheidsinstituties: respectievelijk de OVSE en de VN. In het laatste hoofdstuk gaat Fred van Staden in op de veranderende trans-Atlantische verhoudingen sinds het einde van de Koude Oorlog.

 

Redactie: Bram Boxhoorn, Niklaas Hoekstra en Rob de Wijk
Auteurs: Diversen
Omvang: 154 p.
Verschenen: 2000
ISBN: 90-361-9770-8
Prijs: UITVERKOCHT

 


 The United Nations and NATO in Former Yugoslavia, 1991-1996. Limits to Diplomacy and Force

 

Leurdijk.jpgThe United Nations and NATO in Former Yugoslavia, 1991-1996. Limits to Diplomacy and Force van VN-expert Dick Leurdijk verscheen in 1997 en is het vervolg op de succesvolle publicatie The United Nations and NATO; Partners in International Cooperation uit 1994 van dezelfde auteur. In dit nieuwe boek gaat Leurdijk onder andere in op de ontwikkeling van het safe area-concept, het akkoord van Dayton en de implementatie ervan. Ook behandelt hij uitgebreid de internationale ontwikkelingen en de ontwikkelingen ter plaatse. Het boek bevat ook een conceptueel hoofdstuk over begrippen als peacekeeping,peacebuilding en peace-enforcement.

 

 

 

Auteur: Dick A. Leurdijk
Omvang: 152 p.
Verschenen: 1997
ISBN: 90-73329-07-8
Prijs: UITVERKOCHT

 

(c) 2006 - 2019, Atlantische Commissie | Realisatie: Kant en Klare Site.