Belangrijke informatie

Algemene voorwaarden

Voor cursussen van de Atlantische Commissie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Geheimhoudingsverplichting / Vertrouwelijke informatie

 • De Atlantische Commissie verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
 • De Atlantische Commissie is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Atlantische Commissie.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van de Atlantische Commissie voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag uitsluitend behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden na nadrukkelijke toestemming van de Atlantische Commissie.

 

Betaling

 • De cursist ontvangt een factuur met daarop aangegeven de betalingsvoorwaarden. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling
  omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Atlantische Commissie aangegeven bank- of girorekening door middel van door banken erkende vormen van  elektronisch betalen.

 

Niet-tijdige betaling

 • De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De Atlantische Commissie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 10 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
 • Gedurende de behandeling van een klacht of geschil, zal de Atlantische Commissie het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

 

Annulering cursus

 • Cursussen kunnen bij onvoldoende aanmeldingen worden geannuleerd. De annulering wordt ten minste één week voor aanvang van de cursus aan de ingeschreven cursisten bekend gemaakt. Cursisten ontvangen hun inschrijfgeld binnen een week na bekendmaking van de annulering retour.

 

Annuleringsvoorwaarden / Terugbetaling

 • De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten mits de opleiding nog niet is gestart.
 • De overeenkomst tussen de Atlantische Commissie en de cursist die bij de Atlantische Commissie een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.
 • De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
 • Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan twee maanden duren kunnen tussentijds door
  beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
 • In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd.
 • Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald, binnen 30 dagen, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.

 

Klachten

 • Als een cursist een klacht heeft, zal hij de Atlantische Commissie uiterlijk binnen twee weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis stellen. De Atlantische Commissie zal de cursist binnen twee weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Vragen van administratieve en inhoudelijke aard worden door de Atlantische Commissie beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de Atlantische Commissie per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Atlantische Commissie, nadat de cursist de
  gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee  maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben
  dat de cursist zijn of haar rechten terzake verliest.
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van het geschil bewaard.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Geschillenregeling

 • De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 • Geschillen tussen cursist en de Atlantische Commissie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Atlantische Commissie te
  leveren of geleverde diensten en zaken kunnen door de cursist aanhangig worden gemaakt bij een onafhankelijke derde (Mr. F.A.M. van den Heuvel (Den Haag), oudbestuurslid van de Atlantische Commissie (2003-2014)).
 • Het geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in de klachtenregeling bij de Atlantische Commissie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 • Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 • Wanneer de cursist een geschil voorlegt, is de Atlantische Commissie aan deze keuze gebonden.
 • Uitspraak geschiedt in de vorm van een bindend advies en binnen twee maanden na indiening ervan.

Onderwijs

Voor cursussen van de Atlantische Commissie zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Stichting Atlantische Commissie staat geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Bekijk hier

Algemene voorwaarden

Andere belangrijke links

Disclaimer →

Privacyverklaring →